Dinadarshika
Sandu Pharmaceuticals Ltd.

Sandu Nagar, D. K. Sandu Marg,
Chembur , Mumbai 
Maharashtra, India.
Pin: 400 071.
Tel no.: 91-22-2528 4402, 91-22-2528 3306
Fax no.: 91-22-2528 2403
Email : info@sandu.in