Dinadarshika
Back
Rasna

Sanskrit Name:
Rasna, Rasya, Yuktarasa, Rasa, Elaparni, Sugandha, Shreyasi, Suvaha, Surasa

Latin Name:
Pluchea lanceolate, Olive.

Family : Compositae
Family :
Compositae
Ayurvedic Properties:
Rasa : Tikta
Veerya : Ushna
Vipaka : Katu
Guna : Guru
Doshaghanta : Kaphahara
(due to tikta rasa, ushna veerya and katu vipaka) Vatahara (due to ushna veerya).

Parts Used: Patra (leaves)

Dose : Patra choorna (powder of leaves) : 30-120 mg.
Kadha: 30-60 ml